Bible verse in tamil. Tamil Bible 2018-09-14

Bible verse in tamil Rating: 7,2/10 1905 reviews

Tamil Bible in Audio, Tamil Audio Bible, Bible in Tamil

bible verse in tamil

சிலர் அவர்கள் கண்ட தரிசனத்தை சொன்னார்கள். பிறகு என் பள்ளி தோழிகளை பார்த்து பேசுவது போல் கனவு முடிந்தது. இன்றும் இயேசுவானவர் நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார். Psalm 113:9 He gives a home to the woman who could not give birth and makes her the mother of children. இந்த நூற்றாண்டிலும் அநேகர் தேவதூதர்களை சந்திக்கின்றனர்! The bonds of his love transformed me, even as I prayed that the torment of our pasts didn't tear us apart.

Next

Tamil Bible

bible verse in tamil

உமது சத்தம் இனிமையானது என்று பரிசுத்த ஆவியானவரை இங்கு புறாவுக்கு ஒப்பிடலாம். கண்களை மூடியிருந்தாலும் ஒரு காட்சி தெரிகிறது. . எனவே காரியங்கள் நடந்து நிறைவேறிய பின்பே நமக்கு தெரியவரும். I was drawn to him as I'd never been to anything or anyone in my life. Proverbs 16:9 The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.

Next

Tamil Bible

bible verse in tamil

The image will cling by itself, no need for any adhesives. உதாரணமாக இயேசுவானவர் காட்டிக்கொடுக்கப்படும் முன்பு பிரதான ஆசாரியனாகிய காய்பா என்பவன் தற்செயலாய் அநேகருக்காக ஒருவர் மரிப்பது நலமாயிருக்கும் என்று சொன்னான். Bevington எனவே தேவ சமுகத்தில் காத்திருக்க பழகவேண்டும். அநேக மாதங்களாக தேவன்மேல் ஒரு வருத்தம். முக்கியமாக: தேவன் பேசுவதை சிலர் தவறாக புரிந்துகொள்கின்றார்கள்.

Next

BIBLE VERSE OF THE DAY IN TAMIL

bible verse in tamil

Mark 12:31 The second is this: You shall love your neighbor as yourself. ஒரு நாள் நான் கல்லூரியில் பயிலும் நாட்களில் ஒரு பரீட்சைக்காக semester exam இரவில் வீட்டிலே படித்துக்கொண்டிருந்தேன். மேலும் தேவன் யாருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவர்களுடன் பேசுகிறார். I craved his touch like a drug, even knowing it would weaken me. எலியாவுடன் பேசினார் அங்கே பூமியதிர்ச்சி, அக்கினி என்று முதலில், பின்பு ஒரு அமைதி, அந்த அமைதியில் ஒரு மெல்லிய குரலில் தேவன் எலியாவிடம் பேசினார்.

Next

Tamil Bible

bible verse in tamil

தேவன் எப்படி பேசுகிறார் என்பதைப் பார்க்கிலும், நாம் அதற்கு எப்படி கீழ்ப்படிகிறோம் என்பது முக்கியமாகும். For every house is built by someone, but God is the builder of everything. You are logged in as. The entire Old and New Testament books of the Bible have been translated into Tamil and beautifully narrated for you to hear. You can get entry to the entire underneath Tamil vasanam pictures or footage or we will say issues thru this newsletter.

Next

Tamil Vasanam Photos Images 2018: Tamil Bible Verses Free Download

bible verse in tamil

Recently I believe in god and reading bible every day and praying every day. அவள் கணவர் வயல்வெளியிலிருந்து வந்து ஜெபித்துக்கொண்டிருந்த அவரை வீட்டைவிட்டு வெளியேபோகச்சொல்லி துரத்திவிட்டார். Our built-in antivirus scanned this download and rated it as 100% safe. என்னிடம் அநேகமுறை தேவன் வசனத்தின் மூலம் பேசியிருக்கிறார். தேவன் உங்களை சில அனுபவங்கள்மூலம் கொண்டுசெல்லும்போது அது தேவன்தான் வேறு சாத்தியமே இல்லை என்று உங்களுக்கே புரியும். சிறுவயதில் பள்ளி செல்லும் பருவம் நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அதில் நான் ஆற்றில் நீந்துவது போலவும், ஆனால்அந்த ஆற்றின் போக்கில் இழுத்துக்கொண்டு போவதுபோலவும் கண்டு பயந்து விழித்துக்கொண்டேன். If you don't have the above installed yet, download from here.


Next

Tamil Bible

bible verse in tamil

அப்படியே பாவம் நம்மையும் தேவனையும் பிரிக்கின்றது. ஒரு முறை சபைக்கு சென்று தேவன் என்ன எல்லாரோடும் பேசுகிறார் என்னோடு பேசுவதில்லையே என்று நினைத்துக்கொண்டே இருந்தேன். தேவனுடைய வசனம் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் என்று வாசிக்கிறோம். Ink and stamp as you would a woodmounted stamp. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.

Next

Tamil Vasanam Photos Images 2018: Tamil Bible Verses Free Download

bible verse in tamil

அப்போது அவர் அதின் அர்த்தத்தைச் சொன்னார். I was flawed and damaged, and he opened those cracks in me so easily… Gideon knew. எனவே உங்கள் காதுகளில் கேட்கும் சத்தமாக இருக்கும். Numbers 6:24 The Lord bless thee, and keep thee. என்னுடன் சொப்பனத்தில் அநேக முறை பேசியிருக்கிறார். I was flawed and damaged, and he opened those cracks in me so easily. Gideon Cross came into my life like lightning in the darkness--beautiful and brilliant, jagged and white hot.

Next