Kognitiivinen psykologia. Kognitiivinen psykoterapia 2019-11-21

PS1: Psykologian suuntaukset

Kognitiivinen psykologia

Tarkkaa ajankohtaa kognitiivisen psykologian synnylle on vaikea määrittää, mutta se sai merkittäviä sysäyksiä ja synnyn myötä 1956. Kognitiivisen psykologian yksi sovellusalue on edelleen koneet, mutta ei niin, että ihmisiä verrattaisiin koneisiin, vaan tarkoitus on tutkia ihmistä koneenkäyttäjänä. Tämän tutkijan mukaan älykkyys esiintyisi siinä, kuinka jokainen meistä kohtaisi tai edistäisi muutoksia. Behaviorismi on edelleen relevantti, ja sitä jopa yhdistetään kognitivismiin. Hyvinvointi ei koostu ainoastaan hyvän moninkertaistamisesta vaan siihen kuuluu myös se, että vähennämme kärsimystä. Kognitiivinen psykoterapia Kognitiivisen psykoterapiassa työskentelyn keskiössä ovat haitalliset ajatukset, uskomukset ja tunteet.

Next

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykologia

Sairaanhoitajan tulee tuntea ammatillinen vastuunsa asiakkaan ilmaistessa toiveensa terapiaan ja toimia tukena hänen valitessaan terapiamuotoa. Vaikka humanistinen psykologia sai paljon kritiikkiä muun muassa epämääräisestä käsitteiden käytöstä ja tarkan tieteellisen tutkimuksen puutteesta, on humanistisen psykologian kannattajakunta edelleen vahva. . Fysiologinen tila vaikuttaa tunteiden voimakkuuteen. Psykoterapeutiksi opiskellaan työn ohessa ja se edellyttää mm. Lisäksi Franklin logoterapiassa keskityttiin löytämään elämälle tarkoitusta ja näin ollen parantamaan ihmisten hyvinvointia. Siinä missä behaviorismissa korostui ympäristö, oltiin psykodynaamisen psykologian piirissä kiinnostuneita nimenomaan ihmisen mielensisäisistä tapahtumista.

Next

Kognitiivinen psykologia

Kognitiivinen psykologia

Myös tunnekokemuksiin keskittymisen painotus vaihtelee. Mutta silti tämä jälkimmäinen on ollut suuri edistys sille, mitä tiesimme muutama vuosikymmen sitten. Terapiaan kuuluu usein erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä. Uusbehavioristit tosin lisäsivät ketjuun organismin ihmisen, S-O-R , joka antoi hieman sijaa myös ihmisen mielensisäisille tapahtumille oppimisessa esim. Tavoitteena on, että koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia. Kognitiivinen neurotiede on monitieteinen tutkimusalue, joka selvittää erilaisten aivotutkimusmenetelmien avulla aivojen tiedonkäsittelyä ja kognitiivisten toimintojen hermostollista perustaa. Sitten hän on valmis muotoilemaan ne uudestaan ja luomaan uusia kognitioita.

Next

Psykoterapeutit

Kognitiivinen psykologia

Tarvitsemme todellisia, aitoja, elämänmakuisia ja -tuoksuisia ihmisiä. Lisäopinnot soveltuvat myös itsenäisenä täydentävänä koulutuksena niille henkilöille, jotka tarvitsevat ammatissaan perustietoa psykologiasta ja psykiatriasta tai haluavat päivittää tietojaan. Nämä aspektit ovat kutakuinkin jossain ärsykkeen ja havaittavan reaktion välimaastossa. Kliinisessä psykologiassa työskennellään psykologin tutkimusten, terapeutisten ja tukea antavien keskustelujen sekä myös neuvonta- ja ohjaustyön parissa. Terapeutin oman persoonan tuomista esiin ei koeta samassa määrin ongelmalliseksi kuin psykodynaamisessa terapiassa. On olemassa monia muita kognitiivisen psykologian edustajia, kuten Vygotsky, Erickson tai Ausubel, jotka ansaitsevat maininnan tässä listassa. Tähän asti sisun tutkiminen on kuitenkin rajoittunut lähinnä historian,.

Next

PS1: Psykologian suuntaukset

Kognitiivinen psykologia

Se perustuu ja syntyi 1900-luvun j√§lkipuolella syrj√§ytt√§en vallitsevana psykologian koulukuntana. N√§ille vaiheille on luonteenomaista kvalitaattisesti eri loogisten rakenteiden hallinta. Teorioissaan ja menetelmiss√§√§n kognitiotiede yhdistelee kokeellista psykologiaa, aivotutkimusta, matemaattista mallintamista ja filosofista k√§sitteenmuodostusta. T√§h√§n p√§√§semme tarkkaavaisuuden, havainnoinnin ja niiden tulkitsemisen kautta - tosin sis√§inen kokemus ja ulkoinen todellisuus eiv√§t aina vastaa toisiaan. Sellaisia jotka uskaltavat tiputtaa suojukset alas ‚ÄĒ osoittaa meille, ett√§ my√∂s kaikki muut ymp√§rill√§mme ovat vain ihmisi√§.

Next

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykologia

Tämä toimii väittelyn kautta, joka koostuu kysymyksistä jotka epäilevät näitä kognitioita. Näiden kolmen mielen rakenteen vuorovaikutus on kiinteää. Psykologia aineena tai tieteenalana ei kuitenkaan tietenkään muutu miksikään, joten pääosin vastaustekniikat ja sisällöt pysynevät samoina. Opettajat luokittelevat opetussuunnitelman muokkauksen yhdeksi koulutusmenetelmäksi. Lisäopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kattavat tiedot psykiatrisesta palvelujärjestelmästä ja hän ymmärtää psykoterapeuttisen hoidon roolin mielenterveyden häiriöiden hoidossa sekä ymmärtää psykoterapeuttisten menetelmien erot muihin psykososiaalisiin hoitomuotoihin. Jotta voimme sallia sekä vahvuuden että heikkouden toisessa, meidän on nähtävä molemmat itsessämme.

Next

Kognitiivinen psykologia

Kognitiivinen psykologia

Psykologian perusopinnot 25 op voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina ja aineopinnot 35 op lähiopintoina. Millä argumenteilla voisit puolustaa ja millä vastustaa behavioristien näkemyksiä? Kajasteen mielestä kognitiivinen psykoterapia kuitenkin sopii kaikille psykoterapiaa tarvitseville. Rupesin pohtimaan, että mitäs, eikö psykoanalyysi ja psykodynaaminen psykologian suuntaus kuitenkin ollut ennen behaviorismia? Tiedonkäsittely tutkimuskohteena Ensimmäisiä merkittäviä kognitiivisen psykologian tutkimuksia tekivät Frederic Bartlett, Aleksandr Luria, Jean Piaget ja Lev Vygotsky. Psykodynaamisessa psykologiassa ihmisen varhaislapsuuden kokemuksia pidetään erittäin tärkeänä nykyhetken vaikuttajana. Monet elämän ongelmat ovat itse aiheutettuja ja häviävät, kun vaihtaa sanan minä tilalle me. Mutta se oli silti melko rajoittunutta, sillä se kykeni selittämään vain havaittavissa olevan. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat keskeisiä kansanterveyden ongelmia ja niiden esiintyminen väestössä ottaen huomioon koko eliniän on 50 %, joten ne koskettavat ainakin välillisesti lähes kaikkia.

Next

PS1: Psykologian suuntaukset

Kognitiivinen psykologia

Asiakkaan kanssa käydään tarkkaan läpi ongelmaa, jotta päästään yhteisymmärrykseen siitä, mitkä asiat asiakkaan ajattelussa, tunteissa, toiminnassa ovat aiheuttaneet vaikeuden ja mitkä asiat ylläpitävät sitä. Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä. Sen jälkeen siitä on kehitetty sovelluksia monen eri häiriön hoitoon ja se on jakautunut useaan eri koulukuntaan, joilla on omat taustateoriat. Terapeuttisi voi ehdottaa myös kokeiluluontoisesti, että kokeilet toimia tietyssä tilanteessa uudella tavalla ja katsotte, miltä se tuntuu ja mitä siitä seuraa. Aikoinaan behavioristit uskoivat, että ihminen on syntyessään tyhjä taulu, tabula rasa, ja että psyyke kehittyy kaikin tavoin ärsykkeiden ja palautteen avulla ehdollistumisen kautta.

Next